IMOS DAR A DESPEDIDA...

Despois de case 6 anos facendo deste blog unha ferramenta de comunicación entre o BNG e a xente de Sober, hoxe queda clausurado. Podedes seguir a consultar o arquivo histórico de novas relacionadas coa actividade política do nacionalismo de esquerdas en Sober entre o outono de 2006 e a primavera de 2012, pero xa non publicaremos máis asuntos aquí.
A razón é que a equipa humana que sostiña este blog, e toda a actividade política do BNG en Sober, dende 2006, pasa a constituírse en Asemblea Nacionalista de Sober.

A nosa actividade podedes seguila a través de www.sobernacionalista.blogspot.com 

A Asemblea Local do BNG de Sober, reunida o 28 de febreiro de 2012, acordou, por unanimidade, que continúen como concelleiro e concelleira nacionalistas de Sober as persoas que actualmente o son – Alfonso Campos Pérez e Paula Vázquez Verao –, sexa cal sexa a decisión de militar ou non no BNG. Paula Vázquez Verao cursou a súa baixa no BNG o 1 de marzo.

A Asemblea Local do BNG de Sober decidiu constituírse en Asemblea Nacionalista de Sober, na que se integrarán todas as persoas nacionalistas e de esquerdas de Sober, tanto a xente que curse baixa no BNG, como as que vaian quedar na organización ou coma as persoas simpatizantes. Esta asemblea seguirá a funcionar segundo un modelo asembleario, en base a consensos, respectando o pluralismo e onde cada persoa conte, milite onde milite.


Óscar Alonso Díaz será o coordinador da Asemblea Nacionalista de Sober e Paula Vázquez Verao continuará a ser voceira do Grupo Municipal nacionalista.

A nosa prioridade seguen a ser os problemas das maiorías sociais de Sober, e niso seguiremos a traballar. No inmediato, divulgaremos o retroceso nos dereitos da clase traballadora que supón a nova reforma laboral, a través dunha moción, ou denunciaremos os recurtes nos servizos públicos, nomeadamente na Sanidade, que tamén repercuten directamente en Sober no noso Centro Médico.


Continuaremos defendendo o programa electoral polo que nos presentamos ás eleccións municipais (consultar aquí), e mantendo a dinámica de respostar ás demandas sociais mediante o diálogo aberto, xuntanzas veciñais, asembleas abertas, etc, organizándonos a través da Asemblea Nacionalista de Sober, aberta a aquelas persoas soberinas nacionalistas de esquerdas que o desexen.

PLENO - FEBREIRO 2012: ORZAMENTOS

Neste Pleno Extraordinario, a Alcaldía trouxo o Orzamento do Concello de Sober para 2012, que foi aprobado cos 7 votos a favor do PP e 3 abstencións de PSOE (1) e BNG (2). Ausentouse, por cuestións laborais, Eloy Pérez Otero (PSOE) que, polo mesmo, renunciou á súa acta de concelleiro, do que se informou neste mesmo pleno. Aproveitamos para enviarlle, dende aquí, un saúdo ao compañeiro de Oposición. Por outra parte, como vén sendo habitual nos últimos anos, aprobouse un recoñecemento extraxudicial de créditos.

ORZAMENTOS 2012


GASTOS
ANO 2012
CAPÍTULO 1 - PERSOAL
867.805 €
56,4%
CAPÍTULO 2 – BENS E SERVIZOS – GASTOS CORRENTES
458.650 €
29,8%
CAPÍTULOS 3 e 9 – PRÉSTAMOS BANCARIOS
32.400 €
CAPÍTULO 4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES
37.180 €
2,4%
Transporte universitario, partidos políticos, aportación ao Consorcio Ribeira Sacra, festas populares, equipos de fútbol, ANPA.
- Por cada festa: 300 €
- Cadeiras: 1200 €
- Festa de Sober: 6000 €
- CD Sober: 3500 €
- D Río Sil: 3500 €
- ANPA: 300 €
- Transporte universitario: 625 €
CAPÍTULO 6 – INVESTIMENTOS REAIS
132.725 €
8,64%

63.000 POS Deputación
10.000 Mellora alumeado no núcleo urbán de Sober
31.000 Obras de reposición
114.900 Mellora Campo da Feira e Praza do Toural (75% Xunta)
TOTAL
1.536.860 €
Sabemos que é moi difícil traer os Orzamentos en prazo - deberían terse presentado no ano anterior, segundo o art. 169 do RDL 2/2004, de 5 de marzo - e que é difícil tamén facer uns Orzamentos nun Concello coa precaria situación económica de Sober, que, coma todos os concellos pequenos, depende das aportacións doutras administracións.
Agradecemos o bo informe presentado por Secretaría-Intervención, o cal é unha correcta actuación por parte da Secretaría, pero era algo que en tempos pasados non se producía

O grupo municipal do BNG asume case que todas as recomendacións presentes no Informe da Intervención. 
Sobre o persoal, que supón máis da metade dos gastos, sería recomendable elaborar un plan de emprego que determine as concretas necesidades de persoal, debido a carga que soporta este Concello nese aspecto, e corrixir con inmediatez as deficiencias", como é necesario "convocar unha mesa de negociación sindical". Cómpre, tamén cubrir as dúas prazas vacantes de persoal laboral fixo e eliminar as de laborais temporais que cubren as funcións das prazas vacantes. Como informa Secretaría: os contratos por obra e servizo son para situacións "de carácter moi puntual", sen embargo, o Concello recurre a eles como norma na contratación. Tamén é preciso "facer unha convocatoria para cubrir a praza de auxiliar administrativo en réxime de interinidade." A isto, o goberno comprometeuse a facer unha relación de postos de traballo e intentar que se faga o convenio laboral do Concello.

Os cálculos sobre o persoal non temporal fanse para todo o ano, alegando que se prevé ter subvencións para a súa contratación, mais asumimos o que di Secretaría: "o correcto sería facer figurar as cuantías en función á duración real dos contratos e acometer as modificacións orzamentarias que foran necesarias ao longo do exercizo, tendo en conta que non existe ningunha acreditación de que no caso de non percibirse as subvencións non se acometa gasto pois o crédito orzamentario figura nas partidas de gastos." 

"Dado o volume de facturación que ó marxe de Sogama, supón Gas Natural Fenosa, e Unión Fenosa Comercial recoméndase acudir a mecanismos que permitan reducir o tan elevado gasto neste concepto." A Secretaría reitera que "ou se leva unha política de control do gasto, ou a maioría das partidas do capítulo II quedarán sen crédito antes de rematar o ano, que farán que moitas facturas queden sen recoñecer." Isto é o que pasou nos anos anteriores e que obrigou a recorrer á figura de "recoñecemento extraxudicial de créditos", que explicamos abaixo.

Tamén coincidimos coa Secretaría en que as previsións de ingresos deberían ser menores, tanto no que respecta a transferencias doutras administracións, especialmente a da Xunta de Galicia, que se van ver reducidas, coma nas previsións de altas de casas no catastro. De feito, baixaron tanto as aportacións da Xunta coma do Estado. No caso da Xunta, reduciuse a aportación no Plan Concertado de Servizos Sociais, que son básicos neste Concello, moi envellecido.

Como sinalou a Secretaría e anunciou a Alcaldía que se vai facer, é preciso regular a taxa de venda ambulante, que actualmente non está axustada á realidade nin se cobrar equitativamente.

Non son orzamentos elaborados de xeito participativo. É certo que a marxe para a cidadanía poder decidir o gasto é moi pequena, polo gran volume de gasto de persoal, pero a xente debería ter un coñecemento máis exhaustivo dos orzamentos do Concello e poder decidir a través de canles de participación cidadá como administralo (está pendente aínda dende inicios da lexislatura pasada o regulamento de participación cidadá).

Nos investimentos reais (moi reducidos) obsérvase tamén o descenso de programas de obras doutras administracións. Cremos prioritarias as obras de saneamento en todos os núcleos antes que as de mellora do centro urbano de Sober. Aínda que sexan necesarias estas obras na vila, poderían espaciarse no tempo: o saneamento é imprescindible e a maior parte de núcleos carecen del. Dámonos por satisfeitos por saber que os cartos do POS 2012 irán para iniciar a primeira fase do saneamento da parroquia de Neiras, unha vella demanda da veciñanza e unha necesidade patente.

Admitimos que o goberno fai un esforzo por reducir gastos correntes, pero cómpre un plan de aforro e racionalización do gasto, que inclúa o plan de racionalización de alumeado público, algo que sí se está a facer e é correcto, tal como explicou a Alcaldía.

A situación de precariedade económica do Concello maniféstase no feito de que o previsto por recadar en concepto de impostos sobre as actividades económicas é moi cativo (34.000 €). Aumenta algo o percibido por vía impositiva. Aínda non sendo altos os impostos no Concello, a suba debe ir acompañada de moita imaxinación – porque ademais de cartos, é precisa imaxinación, neste caso – para estimular o desenvolvemento de actividades produtivas no Concello, dende un punto de vista sostible: estímulos á produción agraria, fomento da venda local de produtos de proximidade, etc. 

RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 

Aprobouse un recoñecemento extraxudicial de créditos para facer fronte a gastos do ano 2011.

Estamos de acordo en que hai que pagar as facturas, que as empresas proveedoras do Concello (a maior parte pequenas empresas) non poden quedar sen cobrar, pero abstémonos en protesta pola mala xestión económica do PP no Concello de Sober, unha mala planificación do Orzamento que obrigou, nos últimos anos, a aprobar gastos para os cales non había crédito consignado nos orzamentos, o que obriga a arrastrar ano a ano facturas do ano anterior.

Sabemos que é cuestión tamén das dificultades financeiras dos concellos pequenos, pero hai facturas de gastos que deberían ser planificados e buscar reducilos (facturas de Gas Natural, de Telefónica ou de Sogama), gastos que poderían agardar ao exercicio seguinte (bancos e papeleiras, ornamentación das rotondas) e gastos que se deberían eliminar, dada a precaria situación do Concello (arcos luminosos de festas en Sober - 2.065 € - cea de Fin de Ano - 1274 € -, que debería ser pagada a escote polos comensais). Sabemos que hai gastos que se xustifica telos feito, como as reparacións, pero o resto de conceptos das facturas indican que se recorre ao procedemento de recoñecemento extraxudicial de créditos como norma. Non votamos en contra porque nos parece que é superior o dereito de empresas e autónomos a cobrar os servizos prestados que a correcta administración económica do Concello (de feito, a lei permite o recoñecemento extraxudicial de créditos como protección dos intereses de terceiros), mais parécenos grave a utilización recurrente deste mecanismo que debería ser excepcional, e que o Concello de Sober converteu en norma nos últimos anos.

De fondo está tamén a evidente falta de autofinanciamento das entidades locais e a necesidade de reformar o actual sistema municipal - que actualmente prima ás grandes cidades - no sentido de contemplar no financiamento dos concellos variábeis coma a dispersión poboacional do noso país, o avellentamento ou a extensión territorial do municipio.

 
GASTOS
ANO 2010
ANO 2011
ANO 2012
CAPÍTULO 1 - PERSOAL
835.220 € (sen contar o Obradoiro de Emprego, que sumaba 488.190 €)
43,8%
829.050
53%
867.805 €
56,4%
CAPÍTULO 2 – BENS E SERVIZOS – GASTOS CORRENTES
598.753 €
31,4%

458.650 €
29,8%
CAPÍTULOS 3 e 9 – PRÉSTAMOS BANCARIOS
35.223 €

32.400 €
CAPÍTULO 4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES
37.377 €

37.180 €
2,4%

CAPÍTULO 6 – INVESTIMENTOS REAIS
439.935 €
18,07%
158.000 €
10,1%
132.725 €
8,64%
TOTAL
2.434.698 €
(sen Obradoiro: 1.904.508 €)
1.563.550 €
1.536.860 €

PLENO - XANEIRO 2012

Suba de taxas pola recollida de residuos e do PAI e moción do BNG pedindo elaborar ordenanzas municipais para a utilización privativa do dominio público

* O goberno local propuxo unha suba da taxa pola recollida de residuos, que ficaría así nuns 4 € ao mes.
O BNG abstívose porque considera que a taxa non é desproporcionada por este servizo - que, aínda coa suba da taxa, vai resultar deficitario - pero a calidade do servizo debe mellorar, especialmente no tocante a limpeza de contenedores. 
Sobre todo pedimos revisar o censo de suxeitos contribuíntes, pois danse casos de casas que non pagan con similares características a outras vivendas que sí o fan (por exemplo, xente que só habita na vivenda os fins de semana, uns pagan e outros non). E todo o mundo debe pagar por igual.
O goberno local comprometeuse a facer dito censo por parroquias.
A taxa aprobouse cos votos a favor do PP, abstención do BNG e voto en contra do PSOE.
Nunha cuestión que non reparamos os grupos da oposición no Pleno foi no feito de que a liquidación da taxa se fará cada 6 meses (25 € cada vez; son 50 € anuais), sendo mellor para as familias que a taxa fose liquidada en cantidades máis pequenas cada menos tempo, cada dous (8 €) ou tres meses (12 €).

* Aprobación da ordenanza fiscal do prezo público polo servizo de gardería do PAI (Punto de Atención á Infancia). 
Estamos de acordo en subir as tasas (proponse 60 € de matrícula e 110 € mensuais), porque eran moi baixas (20 € matrícula/40 € ao mes; exención para veciñanza de Sober), pero para unha gardería pública co noso nivel de salarios son agora altas, aínda non chegando a nova suba que acaba de aplicar a Xunta para as escolas infantís (160 € mensuais).
As exencións e bonificacións están mellor que as da ordenanza anterior (a de 2005, na que estaban exentos de cota os veciños de Sober e había bonificacións no caso de irmáns). Na nova ordenanda as bonificacións e exencións contemplan máis supostos e son máis sociais.
Os concellos pequenos como Sober non teñen capacidade propia para soster estes centros, facendo cargar o seu sostemento sobre as familias. Antes que pechar o PAI, estamos de acordo coa subida da taxa, por iso a abstención, pero o BNG ten preferencia por unha rede galega de escolas públicas infantís, coma a que impulsara o goberno da Xunta 2005/2009, e que o PP desgaleguizou e agora ameaza con privatizar.

* O Pleno acordou por unanimidade a creación dun ficheiro municipal de datos persoais, conforme á normativa vixente.

* Moción do BNG: elaborar ordenanzas municipais pola utilización do dominio público por parte de empresas de telefonía, enerxéticas ou da banca.

A fiscalidade é un dos grandes obstáculos nos concellos medianos e pequenos como o noso, e debemos tentar atopar solucións que non pasen por poñer a presión fiscal sempre na xente do común. E ainda por riba, a única reforma constitucional que se fixo no estado, obríga aos concellos a controlar máis o gasto adoptando medidas antipopulares, regresivas e dolorosas para a cidadanía. As administracións deberían ter a obriga de buscar outro tipo de solucións no canto de botar enriba dos seus cidadáns e dos concellos os problemas que eles non crearon.
Hai sectores que viven un momento de importante expansión económica como a telefonía móvil, industria enerxética (eléctricas, eólicas) ou a banca, que teñen en común a necesidade de usar infraestructuras públicas locais ou municipais sen que esto repercuta nas arcas do concello. Para que estas empresas podan ofrecer e prestar os seus servizos, é necesario que desfruten da utilización privativa ou dos aproveitamentos do dominio público local, constituidos polo voo, solo e subsolo das vías ou terreos públicos municipais.
O Tribunal Supremo deu vía libre aos municipios para poder cobrar a caixas e bancos pola utilización intensiva que os caixeiros automáticos fan dos espazos públicos. Nesta sentencia recoñeceuse a lexitimidade para poder cobrar una taxa municipal aos caixeiros automáticos instalados nas fachadas das entidades financeiras.
As empresas do sector enerxético (eléctricas, eólicas, solares, etc) fan uso do dominio público nas súas actividades polo que este tipo de taxas serian susceptibeis de aplicación. No caso destas empresas, dito aproveitamento ten características especiais porque fan unha ocupación continua tanto no espazo coma no tempo. Por este motivo, a propia lei regula un procedemento específico para valorar dita utilidade e determinar o importe da cota da taxa, que se pode fixar nun 1.5 % dos ingresos brutos procedentes da facturación que obteñan anualmente no termo municipal.

Como a moción foi tida en consideración, presentámola como rogo, á espera de que sexan presentadas ao Pleno as ordenanzas pertinentes.

* Petición do BNG: arranxar o cenador do entorno do miradoiro da Pena do Castelo, en Doade.

VOCEIRO BLOQUE SOBER Nº 11 - NADAL 2011 - Con lotaría do Nadal!

Ler a revista da asemblea local nacionalista de Sober pode ter premio. Ademais de informar de todo o noso traballo municipal durante esta lexislatura, comezada en maio de 2011, sorteamos participacións de lotería do Nadal. A revista comezará a chegar ás casas a finais desta semana e o prazo para participar no sorteo vai do 25 de decembro ao 31 de xaneiro. De momento, podedes ir lendo a publicación na Rede e memorizando o número que xogamos: 58.799. Bo Nadal!
Voceiro Sober Nadal 2011

PLENO - NOVEMBRO 2011

O BNG pediu que se inste á Xunta a restituír os créditos eliminados aos concellos para o financiamento do Plan Concertado e para que se retire a orde que regula o dereito de acceso á asistencia sanitaria ás persoas sen recursos e desempregadas.

No eido local, o BNG demandou que o Concello se dote dun Plan Integral contra a violencia machista, que se adecente o entorno dos petróglifos do Xestal, que se reparen as madeiras retortas da oficina de turismo e se acometa unha limpeza profesional a fondo da Casa da Cultura.

Emitiuse unha repulsa unánime contra a violencia machista e instouse a todas as administracións a cumplir as distintas leis sobre esta materia.

Sober, 24 de novembro de 2011.

PLENO ORDINARIO

1º - A acta anterior foi aprobada por unanimidade.

2º - Deuse conta de decretos da alcaldía.

3º - Aprobouse por unanimidade o regulamento de agrupación de voluntarios de protección civil do Concello de Sober.

O BNG votou a favor por considerar correcto o regulamento da agrupación de voluntarios, que mantén un funcionamento democrático, e pediu que se usase unha linguaxe inclusiva na denominación da agrupación, sendo aceptado isto, co cal se chamará Agrupación de Voluntariado de Proteción Civil do Concello de Sober.

4º - A corporación aprobou provisionalmente por unanimidade a ordenanza fiscal reguladora do imposto de construcións, instalacións e obras. O BNG votou a favor por terse incorporado ao texto as bonificacións e exencións que contempla a lei xeral [Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, no artigo 103.2] e que o BNG demandara incluír no pasado pleno. Así, inclúense as seguintes bonificacións no imposto:

ARTIGO 8. BONIFICACIÓNS

Prevense as seguintes bonificacións      

- Unha bonificación do 95% a favor das construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento de emprego que xustifiquen tal declaración.

Corresponderá a devandita declaración ao Pleno da Corporación e acordarase, logo de solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da maioría simple dos seus  membros.  
- Unha bonificación do 50% a favor de construcións, instalacións ou obras referentes ás vivendas de protección oficial. 
- Unha bonificación do 90% a favor de construcións, instalacións ou obras que favorezan as condicións de acceso e habitabilidade dos discapacitados.

ASUNTO DE URXENCIA - O Pleno acordou por unanimidade que o Concello se adhira ao Convenio Marco para a recollida de aparatos electricos.
5º - Mocións.

Tanto PSOE coma PP tiñan presentado mocións contra a violencia machista, mais acordouse non debatilas e sustituílas por unha repulsa unánime do Pleno contra esta lacra social e instando ás distintas administracións a cumplir as leis nesta materia.

6º - Rogos do BNG.

- En protesta polos recurtes da Xunta no Plan Concertado de prestacións básicas de servizos sociais (ver aquí).

- Pedindo a supresión do Protocolo que desenvolve a Orde de 5 de setembro de 2011 que regula o dereito de acceso á asistencia sanitaria para as persoas sen recursos económicos suficientes e para as persoas desempregadas (ver aquí).

- Que para o ano 2012 o Concello, a través dos Servizos Sociais, deseñe un Plan Integral contra a violencia machista, no que se inclúan actividades de concienciación periódicas incluídas no planemento de actividades lúdicas socio-culturais (ex. talleres para a infancia, etc). Que sirva de reflexión colectiva sobre o machismo existente na nosa sociedade, caldo de cultivo para que cada ano morran no estado español unhas 70 mulleres a mans das súas parellas.

- Que o Concello axude á Asociación Veciñal de Neiras a determinar cal é a titularidade do local social de dita parroquia, para que esta asociación poida pedir unha axuda para arranxar as instalacións, que teñen humidades que están a estragar as paredes.

- Que o Concello fale cos propietarios das fincas nas que están os dous petroglifos do Xestal para limpar o entorno destes, a cargo do Concello. Reciben visitas ao longo do ano – visitas que teñen que ser guiadas, pois a xente que quere visitalos por sí mesma non dá atopado os petroglifos, ao non ter ningún tipo de sinalización - e son un dos elementos patrimoniais de Sober máis importantes. O estado do entorno é moi deficiente, algo que se podería mellorar con poucos cartos, só con limpeza, mesmo por parte de xente voluntaria. Máis adiante, o Concello podería pensar en plantexarlles aos propietarios poder facer unha intervención branda no entorno, coma unha sinalización moi somera e panel de interpretación e un camiño de acceso adecuado ao entorno. Para isto, o Consorcio de Turismo debería colaborar.


- Hai que poñer solución ás madeiras retortas da Oficina de Turismo. Foi un deseño non adecuado para as condicións climáticas de Sober, e por iso está deteriorado dende o pouco tempo de abrir.- A Casa da Cultura precisaría unha limpeza a fondo, a cargo dun equipo de profesionais, pois nunca foi limpada dese xeito. Ademais, segue a haber goteiras cando chove moito, habería que pensar en atallar este problema.
 

[O PSOE pediu que se presentasen os orzamentos en tempo e forma, que se axilizasen os permisos das obras do canon hidroeléctrico e que se limpe a Lama de Rosende].

6º - Preguntas do BNG.
- Cantos cartos aportará este ano a Xunta de Galicia ao Plan Concertado de Servizos Sociais do Concello de Sober? Que recurte supón con respecto a anos anteriores? Como se vai afrontar?
O BNG entende que os Servizos Sociais son o que xustifican a existencia dos concellos pequenos, é o último no que hai que recurtar. 
--- RESPOSTA - A Xunta deu un pouco máis que o ano pasado para atención á dependencia (tamén hai máis usuarios/as do servizo) e recurtou uns 9000 € en axuda no fogar.


- O Concello de Sober adica algo do orzamento ao mantemento do campo municipal de Centeás? Canto? Recibe auga da traída municipal para regar? 
--- RESPOSTA - No verán está prohibido regar con auga da traída o campo de Centeás. A auga dos vestiarios é da traída, igual que a dos do campo da Carqueixa [pendente de confirmar; a Carqueixe sempre se abasteceu dun manantial propio].
Non se invirten cartos directamente no campo de Centeás, salvo axuda de persoal do Concello cando hai averías. A axuda que houbera para arranxar os vestiarios fora con fondos da Xunta.

- Vanse traer os Orzamentos ao Pleno antes de final de ano nun pleno extraordinario? Xa non se cumple co obxectivo de planificar ben os orzamentos, pois xa non se tran os de 2012 antes de final de ano. O BNG pide que se traian canto antes.

--- RESPOSTA - Tentaranse traer en decembro ou no pleno ordinario de xaneiro, en todo caso antes de que remate o primeiro trimestre do ano 2012.