O BNG INFORMA

nº 2
* Este é un boletín electrónico informativo que envía o BNG de Sober ás Asociacións do Concello de Sober para informalas sobre subvencións e liñas de axuda que consideramos de interese para as xentes de Sober; tamén o enviamos a particulares que poidan estar interesados nas axudas.
MEDIO RURAL
Orde do 22 de xuño de 2007 pola que se establecen as bases e se convocan para o ano 2007 axudas para o aumento do valor engadido dos produtos forestais.
Dog: 10 - Xullo

Orde do 25 de xuño de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas a equipamentos para o fortalecemento do tecido asociativo no medio rural e se convocan para o ano 2007.
Dog: 11 - Xullo

Orde do 26 de xuño de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para programas de calidade desenvoltos por consellos reguladores de denominacións de calidade agroalimentarios e se convocan para 2007.
Dog: 11 - Xullo

INNOVACIÓN E INDUSTRIA
Orde do 22 de maio de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das subvencións para o fomento da propiedade industrial, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento: IN525A) para o ano 2007.
Dog: 27-Xuño
O prazo remata o 15-NOVEMBRO-2007


VICEPRESIDENCIA
Orde do 13 de xuño de 2007 pola que se regulan as axudas económicas para atención da primeira infancia a través do cheque infantil en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos e se procede a súa convocatoria.
Dog: 22-Xuño

Orde do 7 de xuño de 2007 pola que se aproban as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de axudas e subvencións dirixidas a fomentar en Galicia a realización e difusión de estudos e investigacións relacionados coas mulleres.
Dog: 21-Xuño
O prazo remata o 6-XULLO-2007


Orde do 18 de xuño de 2007 pola que se convocan axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 e os puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais.
Dog: 3-Xullo
O prazo remata o 4 -AGOSTO-2007


Orde do 4 de xullo de 2007 pola que se convocan axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo.
Dog: 12 - Xullo

VIVENDA E SOLO
Orde do 25 de xuño de 2007 pola que se convocan as subvencións aos concellos para resolver o problema da infravivenda rural e se modifican parcialmente as bases da convocatoria recollidas na Orde do 6 de xullo de 2006.
Dog: 2 - Xullo
O prazo remata o 31- AGOSTO -2007


CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
Orde do 8 de xuño de 2007 pola que se pública a convocatoria para a concesión de subvencións a escolas de música públicas.
Dog: 25 – Xuño

Sem comentários: